algemene voorwaarden

algemene voorwaarden Aalberts integrated piping systems B.V.

1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) product: zaken door Aalberts integrated piping systems B.V. geproduceerd en vermarkt, of producten die elders ingekocht cq vervaardigd worden in opdracht van AIPS.

(b) de opdrachtnemer: Aalberts integrated piping systems B.V. afzonderlijk of tezamen met haar dochterondernemingen samen genoemd “AIPS”.

(c) de opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap, die producten en/of diensten van opdrachtnemer afneemt of aan wie opdrachtnemer aanbiedingen doet.

(d) overeenkomst: een schriftelijke aanbieding, opdrachtbevestiging, raam- of verkoopcontract die door de opdrachtgever, opdrachtnemer, is overeengekomen.

1.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn of komen met enige bepaling van (dwingend) recht, blijven de overige bepalingen dezer Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. Opdrachtnemer en opdrachtgever treden in een zodanig geval in onderling overleg ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn, onder verwerping van alle inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen, opdrachten aan opdrachtnemer en alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2.2. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk ter zijde gesteld, tenzij deze voorwaarden door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

2.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor een reeds gesloten overeenkomst. Een eventuele wijziging zal uiterlijk 14 dagen voor de inwerkingtreding van deze wijziging schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

2.4. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben de voorwaarden van opdrachtnemer voorrang, behoudens ingeval en voorzover voorwaarden van opdrachtgever door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

3. AANBIEDING

3.1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders vermeld.

3.2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende gebruikelijke werkuren.

4. OVEREENKOMST

4.1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer onderscheidenlijk de dag van verzending van de schriftelijke orderbevestiging door de opdrachtnemer.

4.2. Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de dan bij opdrachtnemer geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3. In geval van schriftelijke aanvaarding door opdrachtnemer, is deze tot niet meer gehouden dan wat schriftelijk door opdrachtnemer is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door opdrachtnemer niet is geweigerd.

4.4. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van de aanbieding of prijsopgave van opdrachtnemer zijn voor opdrachtnemer te

allen tijde slechts bindend, indien en voorzover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

4.5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

5. UITVOERING DOOR DERDEN

5.1. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Opdrachtnemer is bevoegd de rechten en verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een derde.

6. PRIJS

6.1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek volgens incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

6.2. Ingeval door opdrachtnemer in buitenlandse valuta werd geoffreerd behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, pariteitswijzigingen welke mochten optreden in de periode gelegen tussen de afgifte van de offerte/orderbevestiging en de dag van levering, aan de opdrachtgever door te berekenen en de met hem overeengekomen (koop) prijs dienovereenkomstig te herzien.

6.3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.4. De kosten voor het maken van hulpmiddelen en monsters komen naast de overeengekomen prijs ten laste van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5. De emballage is bij de prijs inbegrepen. De omverpakking wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

6.6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, half fabrikaten, modellen, gereedschappen en ander zaken zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

6.7. Het factuurbedrag kan door opdrachtnemer worden verhoogd met een afzonderlijk in de factuur vermelde credietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum behoeft de genoemde toeslag niet te worden voldaan.

7. TEKENINGEN, BEREKENINGEN, BESCHRIJVINGEN, MODELLEN, MATERIALEN, GEREEDSCHAPPEN E.D.

7.1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende opdrachtbevestiging.

7.2. Tenzij schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat bepaalde voorgeschreven materialen zullen worden gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, worden alle goederen door opdrachtnemer vervaardigd uit materialen van gangbare handelskwaliteit naar de keuze van opdrachtnemer. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van werkzaamheden.

7.3. Indien opdrachtnemer goederen vervaardigt c.q. werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig een door koper verstrekt model of tekening, behouden opdrachtnemer zich het recht voor van méér- of minderlevering tot ten hoogste 10% van de bestelde hoeveelheid.

7.4. De door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte monsters, afbeeldingen, modellen, gereedschappen, rekken e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in één en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met

schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

8. LEVERTIJD
8.1. De levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:

  1. (a)  de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

  2. (b)  indien voor de uitvoering van de opdracht bescheiden, gegevens,

vergunningen e.d. noodzakelijk zijn, de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdrachtnoodzakelijke documenten;

(c) indien volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden (een gedeelte van) de betaling bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

8.2. Het tijdstip van levering dient bij opdrachtbevestiging overeen te worden gekomen. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.

8.3. Levering van zaken geschiedt “af fabriek” tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

8.5. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van de opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending is overgedragen aan de verzender.

8.6. De overeengekomen levertijd kan worden aangemerkt als een indicatieve termijn. De overschrijding hiervan brengt opdrachtnemer nimmer in verzuim wanneer tevoren geen ingebrekestelling plaatsgevonden heeft.

8.7. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.8. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging verrichten van werkzaamheden ten uitvoering van de overeenkomst.

8.9. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd ten gevolg is van overmacht.

9. RISICO

9.1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. 8 lid 5 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

9.2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Opdrachtnemer is dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto- opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

9.3. Tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten, indien die door opdrachtnemer worden verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de producten niet door opdrachtnemer tegen transportrisico verzekerd. Zelfs indien opdrachtnemer tegenover de vervoerder de verklaring heeft afgegeven dat alle schade gedurende het transport voor haar rekening is, is het transportrisico niettemin voor rekening van opdrachtgever en is opdrachtnemer niet verplicht stappen te ondernemen tot verhaal van schade. Desgewenst draagt opdrachtnemer haar rechten ten opzichte van de vervoerder aan opdrachtgever over.

9.4. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, welke bij opdrachtnemer ter bewerking, reparatie, of inspectie zijn afgegeven, onder opdrachtnemer voor risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich de door opdrachtgever aan opdrachtnemer afgegeven producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.

10. EIGENDOM

10.1. De eigendom van de producten gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst terzake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom onder meer verstaan de terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle als gevolg van de overeenkomst terzake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d.

10.2. Beëindiging van de handelsrelatie als bedoeld in artikel 9.1 wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien zulks schriftelijk door AIPS aan de klant is bevestigd, doch in ieder geval indien tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever gedurende 18 maanden na voldoening door de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, geen overeenkomsten meer tot stand zijn gekomen.

10.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om vóór het tijdstip genoemd in artikel 10.2 de producten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden hierop rechten te verlenen en/of in (ver-) bruikleen en/of uit handen geven en/of verhuren, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 10.4.

10.4. Zolang opdrachtnemer op grond van artikel 10.1 eigenaar is van de aan de opdrachtgever geleverde zaken, is de opdrachtgever bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering te be- en verwerken c.q. te gebruiken.

10.5. Onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, wordt opdrachtnemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn tegenover opdrachtnemer aangegane (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door opdrachtnemer geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, op eerste vordering te demonteren en gemachtigd om deze zaken tot zich te nemen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer per direct in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen.

10.6. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten, waarop een eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust. Ingeval opdrachtgever niet aan deze verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten terzake van die vorderingen.

10.7. Iedere betaling, die opdrachtnemer van de opdrachtgever ontvangt, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

11. BETALING

11.1. Tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen worden alle goederen geleverd en werkzaamheden uitgevoerd onder betalingsconditie: franco remise uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.2. De prijzen op de offertes uitgebracht door de opdrachtnemer zijn indicatief. Indien tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst tot stand is gekomen zijn de prijzen onverminderd hetgeen hieromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald, bindend.

11.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog afspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.

11.4. Bij betalingen per bank of giro of door middel van een cheque of wissel geldt als

dag van betaling de datum waarop opdrachtnemer op eigen rekening voor het betreffende bedrag wordt gecrediteerd.

11.5. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien op enig moment bij opdrachtnemer gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door opdrachtnemer geleverde producten. In een dergelijk geval is opdrachtnemer eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.

11.6. In geval opdrachtnemer met opdrachtgever is overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid gesteld wordt middels documentair krediet of bankgaranties, staat opdrachtgever ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer opdrachtnemer in redelijkheid kan twijfelen aan de genoemde kwalificatie, is opdrachtnemer gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.

11.7. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten.

11.8. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de dan in Nederland geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 2%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

11.9. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal € 500,00 exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

11.10. Opdrachtnemer is gerechtigd zaken van opdrachtgever die aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan opdrachtnemer verleende opdracht, onder opdrachtnemer te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer, onverminderd het recht van opdrachtnemer op ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 14.

11.11. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.

12. GARANTIE

Dit artikel geeft de algemene garantievoorwaarden van AIPS weer en is slechts van toepassing op door AIPS geleverde producten indien ten aanzien van de producten géén

productspecifieke garantie van toepassing is. Indien productspecifieke garanties van toepassing zijn, zijn deze in een afzonderlijke garantiebepaling overlegd.

12.1. De opdrachtgever is verplicht de hem door opdrachtnemer uitgeleverde goederen krachtens overeenkomst van koop/verkoop c.q. nabewerking bij ontvangst te controleren volgens keuringsmethode die bij de opdrachtnemer van te voren bekend zijn alvorens tot opslag of gebruik over te gaan.

12.2. Door het tekenen van het formulier van inontvangstneming verklaart opdrachtgever te hebben voldaan aan hetgeen in lid 1 is bepaald. Tevens accepteerd de opdrachtgever bij ondertekening van dit formulier dat het juiste aantal zaken is geleverd en dat deze zaken aan de overeenkomst beantwoorden zoals bedoeld in artikel 7:17 BW.

12.3. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes (6) maanden na de levering volgens artikel 12 lid 1 en 2 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

12.4. Onder de in leden 1 en 3 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie, het opnieuw in bewerking nemen, of vervanging van het gebrekkige product, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een product ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.5. Indien bewerkte goederen van opdrachtgever niet meer vatbaar blijken voor hernieuwde be- of verwerking, zal opdrachtnemer nimmer tot meer gehouden zijn dan tot restitutie van de berekende kosten van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden.

12.6. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

12.7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

(a) de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschiften dan wel van ander dan het voorziene normale gebruik;

  1. (b)  normale slijtage;

  2. (c)  montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de

opdrachtgever;

(d) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

(e) in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijke zaken;

(f) materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

(g) materialen, zaken, werkzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

(h) door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

12.8. Opdrachtnemer verleent generlei garantie terzake van de werking en/of de toepassingsmogelijkheden van de door opdrachtnemer geleverde/bewerkte goederen. De opdrachtgever dient zich zelf tijdig door middel van daartoe geëigende proefnemingen en keuringen te vergewissen van de geschiktheid van de producten voor de door hem beoogde doeleinden. Iedere aansprakelijkheid aan de zijde van de opdrachtnemer wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

12.9. Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid aangezien alle AIPS Super messing knelfittingen voldoen aan de eisen gesteld in de Norm ISO 6957 wat niet wegneemt dat spanningcorrosie kan optreden als de combinatie van factoren aanwezig is.

12.10. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

12.11. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig worden gemaakt.

12.12. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.

12.13. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na verkregen toestemming van de opdrachtnemer. Alle kosten aan de terugzending verbonden komen ten laste van de opdrachtgever.

12.14. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schaden, verliezen of ongevallen, welke direct of indirect ontstaan met betrekking tot de door opdrachtnemer geleverde of bewerkte goederen of het gebruik daarvan, ook al zou een en ander zijn oorzaak vinden in fabricage- bewerkings- of materiaalfouten van de

geleverde/bewerkte goederen.

12.15. Het beweerdelijk niet – nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

12.16. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van twee (2) maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 4 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

13.2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

13.3. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever onverwijld, in ieder geval niet later dan één week na de prestatie van opdrachtnemer, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan opdrachtnemer een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de desbetreffende verplichting(en).

13.4. Indien en voorzover opdrachtnemer, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk wordt gehouden in enig geval, is haar aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

13.5. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

(a) schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;

(b) beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, half fabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

13.6. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

13.7. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

13.8. Indien opdrachtnemer in de met de opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in de opdrachtbevestiging verwijst naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij

opdrachtnemer schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Dan zal opdrachtnemer hem over deze voorschriften nader informeren.

13.9. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, in elk geval daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN OVERMACHT

14.1. Tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien opdrachtnemer geen schuld heeft aan de tekortkoming en deze noch krachtens de wet noch krachtens de verkeersopvattingen voor haar rekening komt. Opdrachtnemer is noch jegens opdrachtgever noch jegens derden aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die wordt geleden als gevolg van een niet- toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer.

14.2. Van een niet-toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 14.1 is sprake in het geval van overmacht, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gijzeling, terreuracties, revolutie, stakingen, onlusten, inbeslagneming, waterschade, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, halffabrikaten en/of hulpstoffen, natuurrampen, stremmingen van vervoer, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storingen in de levering van energie en iedere andere omstandigheid die niet krachten de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van opdrachtnemer komt, zoals door opdrachtnemer niet voorzienbare of buiten haar macht liggende omstandigheden.

14.3. Het vorige lid geldt zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden, van wie opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer ontstaan.

14.4. Onder overmacht van opdrachtnemer wordt tevens verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichting van opdrachtnemer tegenover opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd,

ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen.

14.5. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

14.6. De in lid 14.2, 14.3 en 14.4 genoemde omstandigheden ontslaan opdrachtnemer van enige verplichting tot het nakomen van haar verplichtingen, waaronder levertijd, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in bovenvermelde gevallen eveneens uitgesloten.

15. OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verlicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

15.2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde , in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorig volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

15.3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddelijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden

opschorten indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen.

15.4. Hetgeen in de vorige volzin bepaald geldt tevens in geval van; a) faillissement van opdrachtgever of de aanvraag hiervan, b) surséance van betaling van de opdrachtgever of aanvraag hiervan, c) stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht- al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen,

d) het aanbieden van een akkoord door opdrachtgever aan zijn crediteuren.

15.5. In geval van opschorting of gehele of gedeeltelijke ontbinding op grond van leden
3 en 4 van dit artikel geschiedt dit zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en

aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

15.6. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door de gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico voor de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening te verkopen.

15.7. De verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoedingen blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien opdrachtnemer na opschorting

weer tot levering zal overgaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht.

15.8. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen

16. VERVALTERMIJN

16.1. Iedere vordering van opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervalt door het enkele tijdsverloop van twaalf (12) maanden. Deze termijn kan niet worden gestuit.

16.2. De in het vorige lid genoemde termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Op alle geschillen en op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing in het bijzonder afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek.

17.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats en vestiging van het bedrijf van opdrachtnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

17.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.